Monday, January 23, 2023

窄路微塵獲獎與提名

 

年份頒獎典禮入圍者/作品獎項結果
2022年第59屆金馬獎最佳男主角張繼聰提名
最佳女主角袁澧林提名
最佳原創電影音樂黃衍仁獲獎
2023年第29屆香港電影評論學會大獎
最佳電影《窄路微塵》提名
最佳導演林森獲獎
最佳編劇鍾柱鋒提名
最佳男演員張繼聰獲獎
最佳女演員袁澧林提名
推薦電影《窄路微塵》獲獎

No comments:

Post a Comment